User Tools

Site Tools


info_clause_universal

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

info_clause_universal [2020/07/13 08:53] (current)
mwlodarczyk created
Line 1: Line 1:
 +=====Klauzula Informacyjna=====
 +
 +Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ​
 +i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej jako „RODO” informuję, że:
 +
 +1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mediguard Technologies sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457982, NIP: 5213645491, REGON: 146583824.
 +
 +2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: inspektor@mediguard.pl.
 +
 +3. Pana(-i) dane osobowe (imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, płeć, dane zawarte w dokumentacji medycznej) przetwarzane będą w następujących celach:
 +
 +^ Cel przetwarzania ​     ^ Podstawa prawna ​      ^ Okres przetwarzania danych osobowych ^
 +| Proces pobierania danych od pacjentów ​   | Art. 6 ust. 1 lit.   b, c i d RODO tj., przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów. ​    | Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,​ w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami określonymi ustawą. |
 +| Proces obsługi klienta ​   | Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda. ​   | Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ograniczających zgodę. ​       | 
 +| Proces udostępniania dokumentacji medycznej ​   | Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. ​   | Pani/​Pana ​ dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,​ w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami określonymi ustawą. |
 +| Proces marketingowy | Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda. Podanie nam przez Panią/Pana numeru telefonu i adresu e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności. Niewyrażenie niniejszej zgody nie pozwoli jednak na poinformowanie Pani/Pana o naszych nowych usługach. | Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ograniczających zgodę lub do czasu zakończenia procesu marketingowego. |
 +| Proces windykacji należności ​   | Art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. | Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu windykacji. |
 +| Proces księgowy ​   | Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. | Pani/Pana dane zgodnie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości będą przechowywane max. 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie. |
 +| Proces przepływu korespondencji ​   | art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes administratora danych ​    | Pani/Pana dane będą przetwarzana od momentu otrzymania korespondencji do czasu załatwienia sprawy wynikającej z otrzymanej korespondencji. |
 +
 +4. Podane przez Pana(-i) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem aplikacji, za pomocą której przekazywane będą wyniki badań laboratoryjnych,​ podmiotów i organów uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług zaopatrującym administratorów w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych),​ dostawcom usług kadrowo-płacowych i księgowych,​ dostawcom usług prawnych oraz wpierającym administratorów w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),​ podmiotom świadczącym administratorom usługi lub podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.
 +
 +5. Pana(-i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 +
 +6. Ma Pan(-i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,​ usunięcia, ograniczenia przetwarzania,​ prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,​ którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 +
 +7. Ma Pan(-i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 +
 +8. Podanie przez Pana(-i) danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 +
 +9. Pana(-i) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania. ​
  
info_clause_universal.txt · Last modified: 2020/07/13 08:53 by mwlodarczyk