User Tools

Site Tools


instrukcja_telemedyczna_kwarantanna

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
instrukcja_telemedyczna_kwarantanna [2020/03/25 11:31]
mwlodarczyk [3. Dostępne funkcje]
instrukcja_telemedyczna_kwarantanna [2020/03/25 11:31] (current)
mwlodarczyk [3. Dostępne funkcje]
Line 82: Line 82:
 ---- ----
  
-{{ :​wiki:​kwarantanna:​menu_kwarantanna.png?​300%&nolink|}}+{{ :​wiki:​kwarantanna:​menu_kwarantanna.png?​nolink&300|}}
  
 Po uruchomieniu aplikacji na ekranie widać następujące ikony: Po uruchomieniu aplikacji na ekranie widać następujące ikony:
instrukcja_telemedyczna_kwarantanna.txt · Last modified: 2020/03/25 11:31 by mwlodarczyk