User Tools

Site Tools


klauzula_info_labcovid19

Klauzula Informacyjna

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej jako „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio - Med Silesia sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000396540, REGON: 242742607, NIP: 6482761515, dalej jako ,,KMS”.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@cwik.pl.

3. Pana(-i) dane osobowe (imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, data urodzenia, płeć, waga, wzrost, obwód pasa, dane zawarte w dokumentacji medycznej) przetwarzane będą w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania danych osobowych
Proces pobierania danych od pacjentów Art. 6 ust. 1 lit. b, c i d RODO tj., przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów. Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami określonymi ustawą.
Proces obsługi klienta1 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda. Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ograniczających zgodę.
Proces badań laboratoryjnych2 Art. 6 ust. 1 lit. b, c i d RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z przepisami ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda w zakresie dalszych badań laboratoryjnych na wirusie Sars-Cov-2 oraz współpracy z przemysłem farmaceutycznym. Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami określonymi ustawą. Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ograniczających zgodę
Proces udostępniania dokumentacji medycznej Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami określonymi ustawą.
Proces marketingowy Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda. Podanie nam przez Panią/Pana numeru telefonu odbywa się na zasadzie dobrowolności. Niewyrażenie niniejszej zgody nie pozwoli jednak na poinformowanie Pani/Pana o naszych nowych usługach. Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ograniczających zgodę lub do czasu zakończenia procesu marketingowego.
Proces windykacji należności Art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu windykacji.
Proces księgowy Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Pani/Pana dane zgodnie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości będą przechowywane max. 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie.
Proces przepływu korespondencji art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes administratora danych Pani/Pana dane będą przetwarzana od momentu otrzymania korespondencji do czasu załatwienia sprawy wynikającej z otrzymanej korespondencji.

Uwagi:

1 - Za przekazywanie wyników badań pacjentów odpowiada Mediguard Technologies sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457982, NIP: 5213645491, REGON: 146583824 sprawująca nadzór nad funkcjonowaniem aplikacji, za pomocą której przekazywane będą wyniki badań laboratoryjnych.

2 - Za przetwarzanie danych dotyczących próbek materiału w aplikacji odpowiada Mediguard Technologies sp. z o. o..


4. Podane przez Pana(-i) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem aplikacji, za pomocą której przekazywane będą wyniki badań laboratoryjnych, podmiotów i organów uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług zaopatrującym administratorów w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych), dostawcom usług kadrowo-płacowych i księgowych, dostawcom usług prawnych oraz wpierającym administratorów w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), podmiotom świadczącym administratorom usługi lub podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.

5. Pana(-i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. ma Pan(-i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Ma Pan(-i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8. Podanie przez Pana(-i) danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

9. Pana(-i) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

klauzula_info_labcovid19.txt · Last modified: 2020/05/14 14:29 by mwlodarczyk