User Tools

Site Tools


klauzula_info_labcovid19

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
klauzula_info_labcovid19 [2020/05/14 14:27]
mwlodarczyk
klauzula_info_labcovid19 [2020/05/14 14:27]
mwlodarczyk
Line 21: Line 21:
  
 Uwagi: Uwagi:
-<​sup>​**1**</​sup>​ - Za przekazywanie wyników badań pacjentów ​ odpowiada Mediguard Technologies sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457982, NIP: 5213645491, REGON: 146583824 sprawująca nadzór nad funkcjonowaniem aplikacji, za pomocą której przekazywane będą wyniki badań laboratoryjnych. ​|+<​sup>​**1**</​sup>​ - Za przekazywanie wyników badań pacjentów ​ odpowiada Mediguard Technologies sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457982, NIP: 5213645491, REGON: 146583824 sprawująca nadzór nad funkcjonowaniem aplikacji, za pomocą której przekazywane będą wyniki badań laboratoryjnych.
  
-<​sup>​**2**</​sup>​ - Za przetwarzanie danych dotyczących próbek materiału w aplikacji odpowiada ​ Mediguard Technologies sp. z o. o.+<​sup>​**2**</​sup>​ - Za przetwarzanie danych dotyczących próbek materiału w aplikacji odpowiada ​ Mediguard Technologies sp. z o. o..
  
  
klauzula_info_labcovid19.txt · Last modified: 2020/05/14 14:29 by mwlodarczyk