User Tools

Site Tools


klauzula_info_labcovid19

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
klauzula_info_labcovid19 [2020/05/14 14:27]
mwlodarczyk
klauzula_info_labcovid19 [2020/05/14 14:29] (current)
mwlodarczyk
Line 20: Line 20:
 | Proces przepływu korespondencji ​   | art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes administratora danych ​    | Pani/Pana dane będą przetwarzana od momentu otrzymania korespondencji do czasu załatwienia sprawy wynikającej z otrzymanej korespondencji. | | Proces przepływu korespondencji ​   | art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes administratora danych ​    | Pani/Pana dane będą przetwarzana od momentu otrzymania korespondencji do czasu załatwienia sprawy wynikającej z otrzymanej korespondencji. |
  
-Uwagi:+**Uwagi:** 
 <​sup>​**1**</​sup>​ - Za przekazywanie wyników badań pacjentów ​ odpowiada Mediguard Technologies sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457982, NIP: 5213645491, REGON: 146583824 sprawująca nadzór nad funkcjonowaniem aplikacji, za pomocą której przekazywane będą wyniki badań laboratoryjnych. <​sup>​**1**</​sup>​ - Za przekazywanie wyników badań pacjentów ​ odpowiada Mediguard Technologies sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457982, NIP: 5213645491, REGON: 146583824 sprawująca nadzór nad funkcjonowaniem aplikacji, za pomocą której przekazywane będą wyniki badań laboratoryjnych.
  
 <​sup>​**2**</​sup>​ - Za przetwarzanie danych dotyczących próbek materiału w aplikacji odpowiada ​ Mediguard Technologies sp. z o. o.. <​sup>​**2**</​sup>​ - Za przetwarzanie danych dotyczących próbek materiału w aplikacji odpowiada ​ Mediguard Technologies sp. z o. o..
  
 +----
  
 4. Podane przez Pana(-i) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem aplikacji, za pomocą której przekazywane będą wyniki badań laboratoryjnych,​ podmiotów i organów uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług zaopatrującym administratorów w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych),​ dostawcom usług kadrowo-płacowych i księgowych,​ dostawcom usług prawnych oraz wpierającym administratorów w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),​ podmiotom świadczącym administratorom usługi lub podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy. 4. Podane przez Pana(-i) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem aplikacji, za pomocą której przekazywane będą wyniki badań laboratoryjnych,​ podmiotów i organów uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług zaopatrującym administratorów w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych),​ dostawcom usług kadrowo-płacowych i księgowych,​ dostawcom usług prawnych oraz wpierającym administratorów w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),​ podmiotom świadczącym administratorom usługi lub podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.
klauzula_info_labcovid19.txt · Last modified: 2020/05/14 14:29 by mwlodarczyk