User Tools

Site Tools


klauzula_info_mediguard

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
klauzula_info_mediguard [2020/05/14 14:17]
mwlodarczyk
klauzula_info_mediguard [2020/05/14 14:17] (current)
mwlodarczyk
Line 13: Line 13:
 | Proces pobierania danych od pacjentów ​   | Art. 6 ust. 1 lit.   b, c i d RODO tj., przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów. ​    | Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,​ w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami określonymi ustawą. | | Proces pobierania danych od pacjentów ​   | Art. 6 ust. 1 lit.   b, c i d RODO tj., przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów. ​    | Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,​ w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami określonymi ustawą. |
 | Proces obsługi klienta ​   | Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda. ​   | Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ograniczających zgodę. ​       |  | Proces obsługi klienta ​   | Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda. ​   | Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ograniczających zgodę. ​       | 
-| Proces badań laboratoryjnych ​   | Art. 6 ust. 1 lit. b, c i d RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z przepisami ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda w zakresie dalszych badań laboratoryjnych na wirusie Sars-Cov-2 oraz współpracy z przemysłem farmaceutycznym. ​    | Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,​ w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami określonymi ustawą. Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ograniczających zgodę | 
 | Proces udostępniania dokumentacji medycznej ​   | Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. ​   | Pani/​Pana ​ dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,​ w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami określonymi ustawą. | | Proces udostępniania dokumentacji medycznej ​   | Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. ​   | Pani/​Pana ​ dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,​ w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami określonymi ustawą. |
 | Proces marketingowy | Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda. Podanie nam przez Panią/Pana numeru telefonu i adresu e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności. Niewyrażenie niniejszej zgody nie pozwoli jednak na poinformowanie Pani/Pana o naszych nowych usługach. | Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ograniczających zgodę lub do czasu zakończenia procesu marketingowego. | | Proces marketingowy | Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda. Podanie nam przez Panią/Pana numeru telefonu i adresu e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności. Niewyrażenie niniejszej zgody nie pozwoli jednak na poinformowanie Pani/Pana o naszych nowych usługach. | Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ograniczających zgodę lub do czasu zakończenia procesu marketingowego. |
klauzula_info_mediguard.txt · Last modified: 2020/05/14 14:17 by mwlodarczyk