User Tools

Site Tools


klauzula_info_telezdrowie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

klauzula_info_telezdrowie [2020/07/24 11:17]
mwlodarczyk created
klauzula_info_telezdrowie [2020/07/24 11:21] (current)
mwlodarczyk
Line 4: Line 4:
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej jako „RODO” informuję, że: i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej jako „RODO” informuję, że:
  
-1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mediguard Technologies sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C02-676 Warszawa, ​wpisana do rejestru przedsiębiorców ​Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy ​Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457982, NIP: 5213645491, REGON: ​146583824.+1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AVIMED Sp. z o.o., ul. Popiełuszki 5041-940 Piekary Śląskie ​wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000186788, NIP: 4980146386, REGON: ​277463515.
  
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: inspektor@mediguard.pl. 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: inspektor@mediguard.pl.
klauzula_info_telezdrowie.txt · Last modified: 2020/07/24 11:21 by mwlodarczyk