User Tools

Site Tools


polityka_prywatnosci_telezdrowie

Polityka Prywatności spółki działającej pod firmą Mediguard Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Korzystając z usług MG Group S.A. i aplikacji TELE-ZDROWIE możesz być poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Jest to związane z wyrażoną przez Ciebie chęcią otrzymania odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka działająca pod firmą Mediguard Technologies Sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457982 z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 15C, NIP: 5213645491, REGON: 146583824.

2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie następujących kategorii:

  • dane identyfikacyjne,
  • dane kontaktowe,
  • dane do rozliczeń,
  • dane do wystawienia faktury VAT

- przetwarzane będą w celu realizacji Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie z nich wynikającym.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest to warunek zawarcia umowy. Z uwagi na powyższe, jest Pani/Pan zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność zawarcia ww. umowy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

8. Mediguard Technologies Sp. z o.o. dokonuje operacji profilowania Klientów, polegającego na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii celem przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb, nie wywołuje to jednak żadnych skutków prawnych dla Klienta. W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw.

9. Cookies oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Pan/Pani korzysta ze stron internetowych Mediguard Technologies Sp. z o.o.

10. Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego uzyskuje Pan/Pani dostęp do Serwisu.

11. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Pana/Pani, bez wyraźniej zgody udzielonej w formie pisemnej bądź za pomocą poczty elektronicznej. Jedynym przypadkiem, gdy będzie zobligowany to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

12. Jedynie za wyraźną zgodą Pana/Pani, podane dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

13. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Pana/Pani Urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Pana/Pani Urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane i dostosować Serwis Mediguard Technologies Sp. z o.o. indywidualnie każdemu Odwiedzającemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

14. Pan/Pani ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

15. Administrator wykorzystuje Cookies w celu:

  • a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Pana/Pani preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  • b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
  • c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

16. Pan/Pani może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Pana/Pani Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Pan/Pani urządzeniu.

17. Może Pan/Pani w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

polityka_prywatnosci_telezdrowie.txt · Last modified: 2020/02/17 11:09 by mwlodarczyk