User Tools

Site Tools


regulamin_atencare

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
regulamin_atencare [2020/05/14 09:44]
mwlodarczyk
regulamin_atencare [2020/05/14 09:59] (current)
mwlodarczyk
Line 3: Line 3:
 ==== I. Postanowienia ogólne ==== ==== I. Postanowienia ogólne ====
  
-  - Regulamin zawiera zasady korzystania z Aplikacji ​LabCOVID-19, zwanej dalej „Systemem”.\\ ​+  - Regulamin zawiera zasady korzystania z Aplikacji ​MEDIGUARD, zwanej dalej „Systemem”.\\ ​
   - Właścicielem Systemu jest MG Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-515) przy ul. Żurawiej 22, lokal 615, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000714292, NIP: 7010720202, REGON: 368287344.\\ ​   - Właścicielem Systemu jest MG Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-515) przy ul. Żurawiej 22, lokal 615, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000714292, NIP: 7010720202, REGON: 368287344.\\ ​
   - Administratorem danych osobowych i stroną sprawującą nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem Systemu jest Mediguard Technologies sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457982, NIP: 5213645491, REGON: 146583824, dalej jako ,,Mediguard Technologies sp. z o. o.”. \\    - Administratorem danych osobowych i stroną sprawującą nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem Systemu jest Mediguard Technologies sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457982, NIP: 5213645491, REGON: 146583824, dalej jako ,,Mediguard Technologies sp. z o. o.”. \\ 
regulamin_atencare.txt · Last modified: 2020/05/14 09:59 by mwlodarczyk