User Tools

Site Tools


regulamin_csk_lodz

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
regulamin_csk_lodz [2020/02/14 15:01]
mwlodarczyk
regulamin_csk_lodz [2020/05/14 10:04] (current)
mwlodarczyk
Line 1: Line 1:
-===== Regulamin ​korzystania z usługi =====+===== Regulamin ​świadczenia ​usług drogą elektroniczną ​=====
  
 ==== I. Postanowienia ogólne ==== ==== I. Postanowienia ogólne ====
  
- +  ​- Regulamin zawiera zasady korzystania z Aplikacji ​MEDIGUARD, zwanej dalej „Systemem”.\\  
-W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy,​ iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:​ +  - Właścicielem Systemu jest MG Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-515) przy ul. Żurawiej 22, lokal 615, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000714292, NIP: 7010720202, REGON: 368287344.\\  
-  ​- Regulamin zawiera zasady korzystania z Aplikacji ​ATENCARE, zwanej dalej „Systemem”.\\  +  - Administratorem danych ​osobowych ​i stroną sprawującą nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem Systemu jest Mediguard Technologies ​sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, ​wpisana do rejestru Przedsiębiorców ​Krajowego Rejestru ​dowego ​prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000457982, NIP5213645491, REGON: 146583824, dalej jako ,,Mediguard Technologies spz o. o.”. \\  
-  - Właścicielem Systemu jest MG Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-515) przy ul. Żurawiej 22, lokal 615, NIP: 7010720202, REGON: 368287344.\\  +  - Przetwarzanie  ​danych ​osobowych ​odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.\\ 
-  - Administratorem danych i stroną sprawującą nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem Systemu jest spółka działająca pod firmą ​Mediguard Technologies ​Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, ​zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego ​prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457982, NIP 5213645491. ​Ochrona ​danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.\\  +  - Informacje ​zawarte ​w niniejszym Regulaminie ​stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ​(Dz. U. z 2019 r.,  ​poz. 1145 z późn. zm.)dalej jako ,,Kodeks Cywilny.\\
-  - Wszelkie ​zawarte ​informacje ​stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu ustawy ​Kodeks cywilny ​z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami(dalej Kodeks Cywilny).+
   - Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane również „RODO”, informujemy,​ że administratorem danych podanych przez użytkownika jest podmiot leczniczy (**Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź**) wydający dane logowania do Systemu.   - Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane również „RODO”, informujemy,​ że administratorem danych podanych przez użytkownika jest podmiot leczniczy (**Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź**) wydający dane logowania do Systemu.
-  - Administratora danych obowiązują szczególne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jednolity ​Dz.U. z 2014 r. poz. 177 z późn. zm.), a także w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity ​Dz.U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.). +  ​- Mediguard Technologies sp. z o. o. świadczy usługę polegającą na udostępnieniu na indywidualne żądanie użytkownika (osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Systemie) wyników badań diagnostycznych wykonanych przez podmiot leczniczy i przetwarza dane osobowe w celu realizacji przedmiotowej usługi.\\ 
-  - Administrator danych ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania nowej wersji Regulaminu, o czym użytkownik jest informowany w formie powiadomienia w Systemie. Brak sprzeciwu użytkownika oznacza akceptację nowej wersji Regulaminu i dalsze korzystanie z Systemu. +  ​- Administratora danych obowiązują szczególne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia ​ 2020 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666.), a także w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.).\\ 
-  - Zalogowanie ​się do Systemu jest możliwe po akceptacji postanowień Regulaminu. +  - Administrator danych ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania nowej wersji Regulaminu, o czym użytkownik jest informowany w formie powiadomienia w Systemie. Brak sprzeciwu użytkownika oznacza akceptację nowej wersji Regulaminu i dalsze korzystanie z Systemu.\\ 
-  - Administrator danych przetwarza dane osobowe, w tym dane teleadresowe i medyczne, w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z Systemu oraz realizacji usług medycznych przez pacjentów. ​+  - Zarejestrowanie ​się do Systemu jest możliwe po akceptacji postanowień Regulaminu.\\
  
-====II. Dostęp do Systemu ​i bezpieczeństwo danych osobowych, w tym danych wrażliwych====+====II. Dostęp do Systemu====
  
 ---- ----
  
-  - Dostęp do Systemu następuje poprzez zalogowanie za pomocą loginu i hasła przekazanego użytkownikowi w jednej z placówek medycznych ​Podmiotu ​leczniczego. ​+  - Dostęp do Systemu następuje poprzez zalogowanie za pomocą loginu i hasła przekazanego użytkownikowi w jednej z placówek medycznych ​podmiotu ​leczniczego. ​\\
  
-====III. ​Funkcjonalność systemu====+ 
 +====III. ​Pozostałe funkcjonalności Systemu====
  
 ---- ----
Line 51: Line 51:
   * b. obsługa modułu bezprzewodowej transmisji Bluetooth w wersji 2.1 oraz 4.0 (dotyczy funkcjonalności wykonywania badań urządzeniami medycznymi). ​   * b. obsługa modułu bezprzewodowej transmisji Bluetooth w wersji 2.1 oraz 4.0 (dotyczy funkcjonalności wykonywania badań urządzeniami medycznymi). ​
  
-====VI. ​Dane osobowe====+ 
 +====VI. ​Reklamacje====
  
 ---- ----
  
-  - Podmiot leczniczy przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ​dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem. Podmiot leczniczy zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników,​ w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. +  - Wszelkie reklamacje ​dotyczące Systemu użytkownik może złożyć drogą elektroniczną, wysyłając je na adres: kontakt@mediguard.pl. ​
-  - Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania Zamówienia,​ rozpatrywania ewentualnych reklamacji. +
-  - Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez okres realizacji Zamówienia,​ maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub wynikającego z innych przepisów prawa. +
-  - Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane na podstawie zgody, do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika. +
-  - W związku z przetwarzaniem danych do celów marketingowych,​ Podmiot leczniczy dokonuje operacji profilowania Użytkowników,​ polegających na przeanalizowaniu danych Użytkownika,​ w szczególności historii jego Zamówienia w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb. +
-  - W odniesieniu do operacji profilowania Użytkownik ​w każdym czasie ​może wnieść sprzeciw. Sprzeciw może zostać wniesiony ​drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@mediguard.pl.  +
-  - Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, numerów identyfikacyjnych,​ adresu e-mail, a także numeru telefonu kontaktowego,​ będą wykorzystywane przez Podmiot leczniczy w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. +
-  - Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez Podmiot leczniczy informacji handlowych drogą elektroniczną. +
-  - Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru Zamówienia,​ adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego będą udostępniane podmiotom zewnętrznym celem realizacji Umowy. +
-  - Niezależnie od treści dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego zakresie z nich wynikającym oraz partnerom Podmiotu leczniczego na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych. +
-  - Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania,​ usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia. +
-  - W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.+
  
-====VIIZażalenia====+====VIPostanowienia końcowe====
  
 ---- ----
  
-  - Wszelkie reklamacje ​dotyczące Systemu użytkownik ​może złożyć drogą elektroniczną, wysyłając je na adres: kontakt@mediguard.pl+  - Mediguard Technologies sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez użytkownika nieprawdziwych,​ nieprawidłowych,​ niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. 
 +  - Do spraw dotyczących Regulaminu stosuje się prawo polskie. 
 +  - Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla Mediguard Technologies sp. z o. o.. 
 +  - Użytkownik ​przyjmuje do wiadomości, ​że System jest programem komputerowym,​ na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia programu ​innymi programami komputerowymi,​ sterownikami podzespołów komputerowych,​ przeglądarkami internetowymi,​ innymi urządzeniamiw tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych. 
 + 
 + 
  
  
regulamin_csk_lodz.txt · Last modified: 2020/05/14 10:04 by mwlodarczyk