User Tools

Site Tools


regulamin_labcovid-19

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
regulamin_labcovid-19 [2020/05/14 09:34]
mwlodarczyk [VI. Dane osobowe]
regulamin_labcovid-19 [2020/05/14 09:36] (current)
mwlodarczyk [VII. Zażalenia]
Line 52: Line 52:
  
  
-====VIIZażalenia====+====VIReklamacje====
  
 ---- ----
Line 58: Line 58:
   - Wszelkie reklamacje dotyczące Systemu użytkownik może złożyć drogą elektroniczną,​ wysyłając je na adres: kontakt@mediguard.pl. ​   - Wszelkie reklamacje dotyczące Systemu użytkownik może złożyć drogą elektroniczną,​ wysyłając je na adres: kontakt@mediguard.pl. ​
  
 +====VI. Postanowienia końcowe====
 +
 +----
 +
 +  - Mediguard Technologies sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez użytkownika nieprawdziwych,​ nieprawidłowych,​ niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.
 +  - Do spraw dotyczących Regulaminu stosuje się prawo polskie.
 +  - Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla Mediguard Technologies sp. z o. o..
 +  - Użytkownik przyjmuje do wiadomości,​ że System jest programem komputerowym,​ na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia programu z innymi programami komputerowymi,​ sterownikami podzespołów komputerowych,​ przeglądarkami internetowymi,​ innymi urządzeniami,​ w tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych.
  
regulamin_labcovid-19.txt · Last modified: 2020/05/14 09:36 by mwlodarczyk