User Tools

Site Tools


tos_universal

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

tos_universal [2020/07/13 08:53] (current)
mwlodarczyk created
Line 1: Line 1:
 +===== Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną =====
 +
 +==== I. Postanowienia ogólne ====
 +
 +  - Regulamin zawiera zasady korzystania z Aplikacji MEDIGUARD, zwanej dalej „Systemem”.\\ ​
 +  - Właścicielem Systemu jest MG Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-515) przy ul. Żurawiej 22, lokal 615, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000714292, NIP: 7010720202, REGON: 368287344.\\ ​
 +  - Administratorem danych osobowych i stroną sprawującą nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem Systemu jest Mediguard Technologies sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457982, NIP: 5213645491, REGON: 146583824, dalej jako ,,Mediguard Technologies sp. z o. o.”. \\ 
 +  - Przetwarzanie ​ danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.\\
 +  - Informacje zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1145 z późn. zm.), dalej jako ,,Kodeks Cywilny”.\\
 +  - Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane również „RODO”, informujemy,​ że administratorem danych podanych przez użytkownika jest podmiot leczniczy (w wypadku systemu testowego brak podmiotu leczniczego) wydający dane logowania do Systemu.
 +  - Mediguard Technologies sp. z o. o. świadczy usługę polegającą na udostępnieniu na indywidualne żądanie użytkownika (osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Systemie) wyników badań diagnostycznych wykonanych przez podmiot leczniczy i przetwarza dane osobowe w celu realizacji przedmiotowej usługi.\\
 +  - Administratora danych obowiązują szczególne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia ​ 2020 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666.), a także w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.).\\
 +  - Administrator danych ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania nowej wersji Regulaminu, o czym użytkownik jest informowany w formie powiadomienia w Systemie. Brak sprzeciwu użytkownika oznacza akceptację nowej wersji Regulaminu i dalsze korzystanie z Systemu.\\
 +  - Zarejestrowanie się do Systemu jest możliwe po akceptacji postanowień Regulaminu.\\
 +
 +====II. Dostęp do Systemu====
 +
 +----
 +
 +  - Dostęp do Systemu następuje poprzez zalogowanie za pomocą loginu i hasła przekazanego użytkownikowi w jednej z placówek medycznych podmiotu leczniczego. \\
 +
 +
 +====III. Pozostałe funkcjonalności Systemu====
 +
 +----
 +
 +  - System umożliwia: ​
 +  * a. zamówienie płatnych wizyt specjalistycznych i/lub wizyt NFZ dostępnych w placówkach medycznych podmiotu leczniczego, ​
 +  * b. odwołanie lub zmianę terminu wizyty, ​
 +  * c. zamówienie recepty na lek stosowany stale, którego stosowanie jest udokumentowane w historii choroby, ​
 +  * d. skorzystanie z monitoringu stanu zdrowia przy wykorzystaniu urządzeń medycznych dostępnych w sieci placówek Podmiotu leczniczego, ​
 +  * e. uzyskanie informacji o aktualnych kampaniach promocyjnych, ​
 +  * f. nawiązanie połączenia wideo z konsultantem Podmiotu leczniczego,​
 +  * g. zadanie na czacie pytania konsultantowi Podmiotu leczniczego,​
 +  * h. pobranie dzienniczka samokontroli ze zbiorem statystyk dotyczących pomiarów.
 +
 +====IV. Ograniczenia i blokady====
 +
 +----
 +
 +  - Użytkownik może zamówić jednoczasowo maksymalnie jedną wizytę. ​
 +  - Limit, o którym mowa w pkt. IV.1, jest uzupełniany z chwilą akceptacji przez użytkownika realizacji usługi lub po jej odwołaniu. ​
 +
 +====V. Wymagania techniczne====
 +
 +----
 +
 +  - Do korzystania z Systemu w wersji stacjonarnej wymagana jest najnowsza wersja jednej z przeglądarek internetowych:​ Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Opera. ​
 +  - Do korzystania z Systemu w wersji mobilnej wymagane jest urządzenie typu tablet lub smartfon spełniające poniższe wymogi: ​
 +  * a. system operacyjny Android w wersji 6.0 lub nowszej, ​
 +  * b. obsługa modułu bezprzewodowej transmisji Bluetooth w wersji 2.1 oraz 4.0 (dotyczy funkcjonalności wykonywania badań urządzeniami medycznymi). ​
 +
 +
 +====VI. Reklamacje====
 +
 +----
 +
 +  - Wszelkie reklamacje dotyczące Systemu użytkownik może złożyć drogą elektroniczną,​ wysyłając je na adres: kontakt@mediguard.pl. Wszystkie złożone reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni kalendarzowych,​ liczonych od dnia jej złożenia. ​
 +
 +====VI. Postanowienia końcowe====
 +
 +----
 +
 +  - Mediguard Technologies sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez użytkownika nieprawdziwych,​ nieprawidłowych,​ niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.
 +  - Do spraw dotyczących Regulaminu stosuje się prawo polskie.
 +  - Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla Mediguard Technologies sp. z o. o..
 +  - Użytkownik przyjmuje do wiadomości,​ że System jest programem komputerowym,​ na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia programu z innymi programami komputerowymi,​ sterownikami podzespołów komputerowych,​ przeglądarkami internetowymi,​ innymi urządzeniami,​ w tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych.
 +  - Przy zamówieniu płatnych wizyt specjalistycznych i/lub wizyt NFZ dostępnych w placówkach medycznych podmiotu leczniczego i dokonaniu płatności online przez system płatności Przelewy24 nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 +  - W przypadku dokonania płatności za płatną wizytę przez system Przelewy24, Mediguard Technologies sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
 +
 +
 +
  
tos_universal.txt · Last modified: 2020/07/13 08:53 by mwlodarczyk