User Tools

Site Tools


polityka_prywatnosci_telezdrowie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

polityka_prywatnosci_telezdrowie [2020/02/17 10:09] (current)
mwlodarczyk created
Line 1: Line 1:
 +=====Polityka Prywatności spółki działającej pod firmą Mediguard Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie=====
  
 +Korzystając z usług **MG Group S.A.** i aplikacji **TELE-ZDROWIE** możesz być poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Jest to związane z wyrażoną przez Ciebie chęcią otrzymania odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy.
 +Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”),​ informuję, że:
 +
 +1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka działająca pod firmą Mediguard Technologies Sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457982 z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 15C, NIP: 5213645491, REGON: 146583824.
 +
 +2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie następujących kategorii: ​
 +  * dane identyfikacyjne,​
 +  * dane kontaktowe,
 +  * dane do rozliczeń,
 +  * dane do wystawienia faktury VAT
 +- przetwarzane będą w celu realizacji Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 +
 +3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie z nich wynikającym.
 +
 +4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.
 +
 +5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania,​ usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.
 +
 +6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest to warunek zawarcia umowy. Z uwagi na powyższe, jest Pani/Pan zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność zawarcia ww. umowy.
 +
 +7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 +
 +8. Mediguard Technologies Sp. z o.o. dokonuje operacji profilowania Klientów, polegającego na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii celem przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb, nie wywołuje to jednak żadnych skutków prawnych dla Klienta. W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw.
 +
 +9. Cookies oznaczają dane informatyczne,​ w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Pan/Pani korzysta ze stron internetowych Mediguard Technologies Sp. z o.o.
 +
 +10. Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem,​ którego uzyskuje Pan/Pani dostęp do Serwisu.
 +
 +11. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Pana/Pani, bez wyraźniej zgody udzielonej w formie pisemnej bądź za pomocą poczty elektronicznej. Jedynym przypadkiem,​ gdy będzie zobligowany to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury,​ policji lub innego organu prawnego.
 +
 +12. Jedynie za wyraźną zgodą Pana/Pani, podane dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
 +
 +13. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Pana/Pani Urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Pana/Pani Urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane i dostosować Serwis Mediguard Technologies Sp. z o.o.  indywidualnie każdemu Odwiedzającemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 +
 +14. Pan/Pani ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 +
 +15. Administrator wykorzystuje Cookies w celu:
 +  * a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Pana/Pani preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 +  * b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,​
 +  * c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 +
 +16. Pan/Pani może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Pana/Pani Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Pan/Pani urządzeniu.
 +
 +17. Może Pan/Pani w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej,​ której używa.
polityka_prywatnosci_telezdrowie.txt · Last modified: 2020/02/17 10:09 by mwlodarczyk